Dostępność
youTube
FB

Ludzkie Życie w Twoich Rękach

Zarząd Klubu Hono­ro­wych Daw­ców Krwi „Serce Gór­nika„
Regio­nalne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Lubi­nie

 

oraganizuje akcję krwio­daw­stwa pod nazwą:


”Ludz­kie życie w Two­ich Rękach”

która odbę­dzie się w dniach:

11-06-2015 w RCKiK w Lubi­nie w godz. 7.30 — 10.45
12-06-2015 w RCKiK w Lubi­nie w godz 7.30 — 16.30

 

W ramach akcji krwio­daw­stwa ofia­ru­jemy swoją krew dla dzieci i doro­słych
wal­czą­cych z cho­robą nowo­two­rową, dla pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na zabieg chi­rur­giczny oraz ofiar wypadków.

Każdy uczest­nik akcji otrzyma upominek.